Ferragosto Ardesiano

Ferragosto Ardesiano con la Pro Loco

Ferragosto Ardesiano: gli eventi dal 9 al 17 agosto